Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland

 

In dit meerjarig beleidsplan van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland wordt aangegeven welk beleid de Stichting voert ten aanzien van de doelstelling zoals deze is vastgelegd in het Statuut.

In de volgende paragrafen wordt dit toegelicht.

 

 1. Doelstelling Vrienden

Het doel van de stichting Vrienden is ‘het verlenen van financiële steun aan het Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van het realiseren van aan het ziekenhuis dienstbare voorzieningen en initiatieven en activiteiten voor het welzijn van patiënten en personeel, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Een zoals gebruikelijk in statuten een formele opsomming van het doel van de Stichting. De financiële steun die door de Stichting kan worden verleend, is dus voor

 • Voorzieningen die een relatie hebben met het ziekenhuis
 • Projecten in verband met het welzijn patiënten
 • Projecten in verband met het welzijn van het personeel en vrijwilligers
 • Alles wat een directe of indirecte relatie met deze punten heeft.

 

 1. Uitwerking van de doelstelling in praktische zin

In beginsel is feitelijk niets uitgesloten van financiële ondersteuning. Omdat de middelen van de Stichting niet onuitputtelijk zijn moet daar echter wel wat nuance en prioritering in worden aangebracht.

 • Het logisch dat de aandacht van de Vrienden zich richt op het welzijn van patiënten. Daar is ingesloten de gedachte dat bezoekers en familieleden van patiënten eveneens binnen deze categorie horen. Dat bevordert immers het welzijn van patiënten. Daarnaast zijn bezoekers als potentiële donateurs belangrijk voor de toekomst van de Vrienden.
 • Ondersteuning van projecten die verband houden met het welzijn van het personeel en vrijwilligers zijn begrensd. In ieder geval door het beleid en personeelszorg van het ziekenhuis zelf. In die zin ligt het niet voor de hand dat de Vrienden bijdragen leveren aan personeelsfeestjes, eindejaar vieringen, teambuilding enz. Dat zijn projecten die vanuit en door het ziekenhuis zelf kunnen/worden ondersteund.
 • Ook ondersteuning van projecten waarvoor het ziekenhuis budgettair zelf verantwoordelijk is, horen niet tot het aandachtsveld van de Vrienden. Tenslotte kan de stichting ondersteuning bieden aan activiteiten en projecten zoals WISH3. In geval er sprake is van persoonsgerichte acties of projecten is in beginsel ondersteuning mogelijk, maar niet volledig kostendekkend en alleen als er ook andere ondersteuners zijn.

 

 1. Projecten

Een project voor de Stichting kan zowel een eenmalig project zijn alsook een project met een investeringskarakter, waaraan een eenmalige financiële bijdrage wordt geleverd. Structurele ondersteuning aan projecten wordt niet geleverd.

In de regel bedraagt de bijdrage van de stichting Vrienden aan een project maximaal € 5.000,-

Het bestuur kan daarvan in speciale gevallen hiervan afwijken.

Voor grotere projecten die worden aangemeld en binnen de criteria van de Stichting vallen, bestaat de mogelijkheid dat de Stichting zich inzet om (co)financiering door derden te verwerven, onder meer door middel van crowdfunding.

 

 1. Andere activiteiten

De Stichting Vrienden vindt in haar doelstelling ook ruimte voor andere activiteiten. Een daarvan is het informeren en vergroten van kennis bij inwoners van Amstelveen e.o. door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten/lezingen over (actuele) gezondheidszorg onderwerpen. Dit zijn per definitie ook activiteiten waar de Vrienden bij uitgenodigd en betrokken kunnen worden.

 

 1. Relatie met Vrienden van de Stichting

De Stichting brengt regelmatig de aangesloten Vrienden op de hoogte van haar activiteiten. Dat doet ze door tweemaal per jaar een nieuwsbrief – digitaal of per post aan de Vrienden toe te zenden.

Ook worden de Vrienden eenmaal per jaar in april uitgenodigd voor een bijeenkomst waar op een informele wijze met elkaar van gedachten kan worden gewisseld met de aanwezige. Deze bijeenkomst wordt voorzien van een programma waarbij bijvoorbeeld een lezing in relatie tot het ziekenhuis Amstelland kan worden georganiseerd.

 

 1. Public Relations en social media

Naast het contact met de bestaande Vrienden is het van belang ook contacten te onderhouden met mogelijke andere geïnteresseerden in het werk van de Stichting. Daar spelen social media een belangrijke rol.

De Stichting zorgt daarom voor een constante nieuwsvoorziening van haar activiteiten op haar website, Facebookpagina en LinkedIn. Projecten en andere activiteiten worden eveneens bekend gemaakt via persberichten aan de lokale media in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Ronde Venen en Amsterdam.

Ook met de aan het ziekenhuis gelieerde Radio Tulipa wordt samenwerking gezocht om de activiteiten van de Stichting onder de aandacht te brengen. Tenslotte wordt waar mogelijk en nodig gebruik gemaakt van flyers.

 

 1. Fondsenwerving

De stichting houdt zich actief bezig met fondsenwerving op allerlei manieren. Daartoe is een notitie fondsenwerving opgesteld.

 

 1. Openbaarheid en communicatie

Openbaarheid, financiële transparantie en financiële verantwoording zijn noodzakelijk om het vertrouwen van onze donateurs te winnen en te behouden. Zonder het CBF-keur te voeren, passen wij de regels van dit keurmerk zo veel mogelijk toe.

Streven naar goede relaties met de medewerkers en de raad van bestuur van het ziekenhuis. Allen moeten zich vrienden van de Stichting Vrienden voelen en ons veel gunnen. Verplegende en verzorgende medewerkers staan in direct contact met mensen die nog geen Vriend zijn. Zij moeten dus goed op de hoogte zijn van wat wij doen. Dat vereist betrokkenheid van de bestuursleden en het investeren in relaties.

 

 1. Financiën

Het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteert 25% als maximum voor de kosten in relatie tot de opbrengsten daarvan (3-jaarsgemiddelde). Wij streven ernaar deze verhouding ver onder de CBF-norm te houden, onder meer door de kosten zo laag mogelijk te houden en gebruik te maken van vrijwilligers.

Ter bevordering van de continuïteit van onze activiteiten streven we naar een reserve van circa één maal onze jaaromzet. De reserve wordt met het minst mogelijke risico belegd.

Overeenkomstig de statuten wordt elk jaar voor 1 oktober een begroting voor het volgende kalenderjaar door het bestuur vastgesteld. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt uiterlijk in juni door het bestuur vastgesteld.

 

 1. Werkprogramma, begroting en verantwoording

Voor elk kalenderjaar wordt en werkprogramma opgesteld met daarbij een jaarbegroting. De jaarlijkse verantwoording van de activiteiten van de Stichting vindt plaats door de opstelling van een jaarrekening met jaarverslag.

 

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland, d.d. 28 februari 2024