Fondsenwerving Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland

 

Het statutaire doel van de stichting is ‘het verlenen van financiële steun aan het Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van het realiseren van aan het ziekenhuis dienstbare voorzieningen en initiatieven en activiteiten voor het welzijn van patiënten en personeel, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

 1. Uitvoering doelstelling

Om deze doelstelling uit te voeren worden door de Stichting activiteiten en projecten georganiseerd en of ondersteund. Daar voor zijn financiële middelen nodig.

 

Deze middelen bestaan vooral uit

 • donaties van individuele vrienden/donateurs
 • giften van patiënten
 • nalatenschappen/legaten
 • donaties van niet-particuliere gevers

Om te bevorderen dat er met enige regelmaat nieuwe financiële middelen binnenkomen om activiteiten en projecten te ondersteunen zijn verschillende mogelijkheden.

 

 1. Het verhogen van inkomsten uit verschillende bronnen.

Bestaande donateurs

 • De basis voor donaties is het vriendengevoel. Dat moet worden onderhouden en bevorderd door regelmatig met de donateurs te communiceren, bijvoorbeeld door te vertellen over gesteunde activiteiten door medewerkers en tevreden patiënten
 • Een halfjaarlijkse nieuwsbrief per mail of per post
 • Actuele nieuwsberichten op de website en social media
 • Vertrouwen voeden door financiële transparantie, onder meer door een beknopte jaarrekening in de Nieuwsbrief op te nemen en de volledige jaarrekening op de website te plaatsen
 • Automatische incasso van donaties bevorderen
 • Specifieke projecten voor een extra donatie aanbevelen

 

Nieuwe donateurs

Vrijwel iedere bewoner van de regio kent het ziekenhuis als patiënt of als bezoeker. Dat is een mooie basis voor de werving. Ook hier is van belang dat het imago van het ziekenhuis en de mensen die er werken goed is. Jaarlijks bezoeken vele patiënten een polikliniek. En opnames in het ziekenhuis zelf genereert veel bezoek door familieleden en anderen. Er zijn dus veel mogelijkheden om in het ziekenhuis te communiceren met potentiële donateurs.

 

De volgende middelen kunnen worden ingezet om nieuwe donateurs te werven.

 • Website, aanmelding als vriend
 • Digitale schermen in ziekenhuis
 • Folder voor aanmelding als donateur op afdelingen en poli’s
 • De tevredenheidsenquête of complimentenformulier voorzien van mogelijkheid donateur te worden.
 • Medewerkers vragen patiënten te attenderen op bestaan van Vrienden
 • Jaarlijkse voorlichtingsavonden en lezingen
 • Folders in Zonnehuis, laboratorium en andere relaties van het ziekenhuis
 • Artikelen/programma’s en interviews over Vrienden en activiteiten in de lokale geschreven pers, op Tulipa en andere media
 • Speciale aandacht richten expats en migranten

 

Giften van patiënten

Het komt regelmatig voor dat patiënten na een verblijf in het ziekenhuis blijk geven van hun dankbaarheid door geld te geven aan het verplegend personeel. Daarnaast kan ook gestimuleerd worden een gift te doneren bij de Vrienden.

 

Nalatenschappen/legaten

De Sichting Vrienden is een goede partij om actief te werven op dit gebied.  Dit vindt al plaats via de website. Ook in de nieuwsbrieven en flyers kan daaraan aandacht worden geschonken. Tevens attentie hiervoor bij reguliere persberichten van de Vrienden. 

 

Andere donaties en fundraising

Hierbij denken we onder meer aan de lokale serviceclubs, zoals Lions en Rotary Clubs. Als een aanvraag voldoet aan de criteria van de club zijn dezen in beginsel bereid tot een eenmalige donatie. Voor specifieke projecten kan een aanvraag worden gedaan bij diverse stichtingen die geld hebben te vergeven voor goede doelen.

 

Daarnaast zou in overleg met het Ziekenhuis Amstelland getracht kunnen worden leveranciers van apparatuur en andere goederen aan het ziekenhuis een jaarlijkse donatie te vragen.

 

Ten slotte kan al dan niet in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld Wish3, voor duurdere projecten door de Stichting een fundraising worden georganiseerd.

 

 1. Aanpak

Voor elk kalenderjaar wordt een werkprogramma opgesteld. In dat programma wordt tevens aangegeven welke activiteiten jaarlijks op gebied van fondsenwerving worden uitgevoerd.

 

 

Vastgesteld 28 februari 2024